Ászf

Ászf

Közjegyzői Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az AkadémiaPrint szolgáltatásainak igénybevételéhez
Szolgáltató
Név: Közjegyzői Akadémia Nonprofit Kft. - AkadémiaPrint
Székhely: 1087 Budapest, Stróbl Alajos utca 3/B.
Cégjegyzékszám: 01-09-175411, bejegyezve 2013.07.18-án, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága.
Adószám: 24649472-2-42
Képviselő: Dr. Moldován András
Elérhetőségek:
Központi telefonszáma: +36 1 455 1655
Mobil szám: +36 30 786 6286
E-mail: ugyfelszolgalat@akademiaprint.humegrendeles@akademiaprint.hu
továbbiakban: Nyomda
Nyomda a szerződés/egyedi megrendelés szerinti szolgáltatást, megrendelés teljesítését a jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) szabályainak betartásával a szerződés/megrendelés egyedi feltételei szerint nyújtja. A szerződés vagy a visszaigazolt megrendelés a feltétele a vállalkozói jogviszony létrejöttének. A Megrendelő egyedi megrendeléseit írásban adott külön „megrendelő” útján adja meg az ÁSZF és a szerződés keretei között.
1. AZ ÁSZF HATÁLYA
1.1.Tárgyi hatály
Jelen ÁSZF tárgyi hatálya alá a Nyomda által végzett alábbi tevékenységek tartoznak:
  • nyomdai szolgáltatások
  • kötészeti szolgáltatások
  • grafikai szolgáltatások: tervezés, nyomdai előkészítés
1.2. Személyi hatály
Az ÁSZF személyi hatálya a Nyomdára és a Megrendelőre terjed ki. Megrendelő az, aki részére a Nyomdaszerződés alapján nyomdaipari vállalkozói tevékenységet végez.
2. A SZERZŐDŐ FELEK KÖZÖTTI KAPCSOLAT
2.1 A Nyomda a Megrendelő számára az alábbi szerződéses formák keretében nyújtja szolgáltatásait:
  • keretszerződés és az annak alapján eseti lehívások alkalmával a kapcsolódó megrendelés alapján nyújtott szolgáltatások;
  • egyedi szerződés és a kapcsolódó megrendelés alapján nyújtott szolgáltatások tartós, folyamatos jogviszony létrehozására;
  • egyedi szerződés és a kapcsolódó megrendelés alapján nyújtott szolgáltatások egyszeri teljesítést igénylő jogviszony;
  • kizárólag megrendelés alapján nyújtott szolgáltatások.
A kizárólag megrendelés alapján nyújtott szolgáltatások kivételével valamennyi szerződéses jogviszony az adott szerződés felek általi aláírásával és a Megrendelő által megküldött, a Nyomda által pedig jóváhagyott, az adott szerződéshez kapcsolódó megrendeléssel jön létre.
A kizárólag megrendelés alapján nyújtott szolgáltatások esetén a jogviszony a Megrendelő által elfogadott ajánlat és a megküldött, a Nyomda által jóváhagyott megrendeléssel jön létre, mellyel egy időben Megrendelő elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
Az egyedi megrendelésekkel kapcsolatos minden érdemi közlés (megrendelés, jóváhagyás, visszaigazolás, módosítás, észrevétel, egyéb érdemi nyilatkozat) írásban történik. Írásbeli értesítésnek felek az ajánlott levél, vagy e-mail útján történő közlést fogadják elE-mailben történő közlésnek akkor van helye, ha a felek a kapcsolattartásra szolgáló e-mail címeket előzetesen írásban egyeztették. Az e-mailben történő tájékoztatás csak akkor tekinthető közöltnek, ha az adott információ, dokumentum megérkezését a másik fél ugyanilyen formában visszaigazolta.
2.2 A Megrendelő nevében ajánlatkérést leadni, árajánlatot elfogadni, rendelést leadni, rendelést módosítani, a terméket átvenni a Megrendelő által megjelölt személy, személyek jogosultak. A kapcsolattartó személyében bekövetkezett változás Nyomda részére történő közléséig minden, a felek közötti jogviszony alapján a kapcsolattartó által megtett jognyilatkozat érvényes, és a Megrendelő joghatályos jognyilatkozatának tekintendő.
Megrendelő köteles az adataiban bekövetkezett változásokat, a változás bekövetkezésétől kezdődően haladéktalanul, de legfeljebb 3 munkanapon belül írásban (levél, e-mail) bejelenteni a Nyomdának. A bejelentés elmaradásából vagy késedelméből eredő károk megtérítéséért a Nyomda felelősségét kizárja.
Nyomda a megrendelés teljesítése során jogosult alvállalkozókat igénybe venni, akik tevékenységéért, magatartásáért ugyanúgy felel, mint a sajátjáért.
2.3 A Nyomda árajánlatában a Megrendelő által elküldött ajánlatkérés tartalma alapján kalkulált egyedi díjat közöl. Az ajánlatban feltüntetett árak minden esetben nettó árak, azok az ÁFA-t, és a termékdíj összegét nem tartalmazzák.
Az adó mértékét a mindenkor érvényes áfa-törvény határozza meg.  A Nyomda a mindenkori környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó törvény termékdíjtételeivel, az ajánlatban meghatározott tájékoztató jellegű súlyok figyelembevételével számol. A termékdíj mértéke és tényleges súlya a számlán/végszámlán kerül véglegesítésre, és feltüntetésre
2.4. Az árajánlat az ott megadott határidőig érvényes. Ha nincs az árajánlatban kikötött érvényességi időtartam, akkor az árajánlat 30 napig érvényes. Ezen határidő letelte után az árajánlatban foglaltak a Nyomdát nem kötelezik.
2.5. Amennyiben Megrendelő írásban elfogadja az árajánlatot, az árajánlat visszaigazolása szerződésnek minősül. A szerződő felek nem kötnek minden egyes szolgáltatás, megrendelés teljesítésére külön szerződést, hanem az ajánlatkérésben megadott megrendelés és visszaigazolt árajánlat szerint létrejött egyedi megrendelés válik automatikusan a felek közti szerződéssé, vagy a Keretszerződés részévé.
2.6. A Megrendelő a megrendelés esetén az anyagleadás kritériumait a  www.akademiaprint.hu honlapon tekintheti meg. A Nyomda a kapott anyagon csak formai (nyomdatechnikai) ellenőrzést végez, annak tartalmi hibáiért a felelősség a Megrendelőt terheli.
2.7. A Nyomda a nyomat színhelyességéért csak abban az esetben vállal felelősséget, ha a megrendeléskor leadott anyaghoz megkapja a Megrendelő által hitelesített színmintát (proof, eredeti fotó, előző nyomat), illetve gépindulásnál jelen van a Megrendelő vagy annak képviselője és az induló ívet hitelesíti „nyomható” felirattal, dátummal és az aláírásával.
2.7. A vállalkozói jogviszonyra alapított, Nyomdát terhelő kártérítési felelősség mértéke az egyedi megrendelés értékéig terjed. A Nyomda a Megrendelőnek felróható, vagy a Megrendelő mulasztása következtében bekövetkező károkért nem felel.
3.KÉSZ TERMÉK ÁTADÁSA, KÁRVESZÉLY, MINŐSÉGI KIFOGÁS
3.1. A Nyomda a Megrendelőt a gyártás befejezéséről haladéktalanul értesíti.
Megrendelő vagy képviselője/megbízottja az áru hiánytalan – mennyiségi – átvételét a Nyomda szállítólevelén aláírásával és pecsétjével igazolja. A Megrendelő az esetleges mennyiségi kifogásait köteles azonnal, az átadással egyidejűleg jelezni a Nyomda felé. Megrendelő jelen ÁSZF 2.2 pontjában foglaltajkra figyelemmel értelmében nem élhet panasszal vagy kifogással arra hivatkozva, hogy az átvételt végző személy az átvétel körében nyilatkozattételre nem volt jogosult.
3.4. A Nyomda árajánlatában feltüntetett árak nem tartalmazzák a kiszállítási költségeket. Amennyiben az eseti megrendelések leadásakor Megrendelő a megrendelt árú kiszállítását kéri, a szállítás költségére vonatkozóan a Nyomda árajánlatot ad, melynek elfogadása esetén Nyomda ezt a költséget számlájában érvényesíti.
3.5. Minőségi reklamációra az átvételt követő 5 munkanapon belül írásban van lehetőség. A Nyomda határidőben előterjesztett reklamációt a legrövidebb időn belül megvizsgálja, a reklamáció jogossága esetén a hibákat haladéktalanul orvosolja.
Amennyiben a Felek a minőségi reklamációt illetően nem tudnának megegyezni, akkor a Magyar Nyomdász Szakmai Szövetség által ajánlott, általuk közösen felkért szakértők véleményét magukra nézve kötelezően elfogadják.
4. FIZETÉSI FELTÉTELEK ÉS A TERMÉK TULAJDONJOGÁNAK ÁTSZÁLLÁSA
4.1. Megrendelő a teljesített szolgáltatás, átadott termék ellenértékét számla alapján fizeti meg 
– a termék átvételekor készpénzben, vagy
– átutalással egyenlíti ki.
Amennyiben erre a felek külön nem tértek ki, úgy az átutalásos számla teljesítési határideje: a számlakiállításától számított 8 naptári nap.
Az a Megrendelő, aki először rendel szolgáltatást, a megrendelés ellenértékének 50%-át a gyártás megkezdése előtt, vagy a késztermék szállítása előtt előlegként készpénzben, vagy átutalással köteles megfizetni, kivéve, ha a felek másként állapodnak meg. A beérkezett összegről a Nyomda előlegszámlát készít, teljesítés után végszámla kerül kiállításra.
Nyomda az általa legyártott termékek tulajdonjogát a vállalkozói díj teljes összegének megfizetéséig fenntartja, azaz a Nyomda által legyártott termékek tulajdonjoga csak a vállalkozási díj teljes összegének megfizetését követően száll át Megrendelőre.
4.2. Amennyiben a Megrendelő késedelembe esik a számla megfizetésével, a Nyomda a Ptk. mindenkor hatályos késedelmi kamat számításának előírásai alapján késedelmi kamatot számít fel.
4.3. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011.évi LXXXV.tv (továbbiakban: Kdtv) és annak végrehajtásáról szóló 343/2011 Korm. rendelet szabályai szerint a Megrendelő meghatározott tartalommal írásban köteles a termékdíj- kötelezettség alóli mentességi vagy kedvezményre jogosító vagy annak bevallására és megfizetésére tett átvállaló nyilatkozatát megküldeni legkésőbb a megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg.
Ezt megteheti az ÁSZF 1.-4. sz. mellékleteiként feltöltött nyilatkozat-minták valamelyikének kitöltésével. Ennek elmulasztása esetén a Nyomda köteles úgy eljárni, mintha a Megrendelőt mentesség, vagy kedvezmény nem illetné meg. 
4.4. A felek az ÁSZF-ben meghatározott, általános fizetési feltételektől eltérő elszámolási időszakban (pl.: határozott időszaki elszámolás) történő megállapodása kizárólag írásban érvényes, mely megállapodás a szerződés mellékletét képezi.
4.5. A termék tulajdonjoga azon időpontban száll át a Megrendelőre, mikor a számla ellenértéke a nyomda számláján jóváírásra kerül. A tulajdonjog átszállása független a kárveszély átszállásának időpontjától, amennyiben a termék ellenértéke nem készpénzben kerül megfizetésre.
5. TITOKTARTÁS
5.1. A szerződő felek az egymástól kapott információkat üzleti titokként kezelik. Ennek megfelelően a felek az együttműködés során a másik félről a tudomásukra jutott információkat kizárólag a szerződéses kötelezettségeik teljesítésére használják fel, harmadik személy részére nem adják tovább, harmadik fél részére semmilyen módon nem teszik hozzáférhetővé, minden tőlük elvárhatót megtesznek azért, hogy harmadik jogosulatlan személy ilyen információt ne szerezhessen meg.
5.2. Felek titoktartási kötelezettsége nem terjed ki a köztudomású információkra,
 az arra jogosult harmadik fél által a szerződő fél tudomására hozott és a másik szerződő félre vonatkozó információkra, olyan információkra, amelyek birtokosa bizonyítani tudja, hogy az információ másik fél által történő átadását megelőzően már ismert volt számára, valamint olyan információkra, amelynek kiszolgáltatását jogszabály vagy valamely hatóság kötelező erejű határozatban írja elő.
 
6. SZERZŐI JOG és KIADÓI JOG
6.1. Megrendelő jogszavatosságot vállal arra, hogy rendelkezik a megrendelt kiadvány (termék) szerzői és kiadói jogaival, jogosult a kiadvány (termék) sokszorosítására. A Megrendelő erre vonatkozó jognyilatkozatát a Szolgáltató felszólítására bármikor bemutatja. A Nyomda kifejezetten kizárja kártérítési kötelezettségét, amely kár abból adódik, ha a Megrendelő bárki más szerzői vagy kiadói jogát megsérti.
7. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE ESETEI
7.1. A szerződés felmondása, megszűnése
A szerződést bármely fél írásban, indoklás nélkül bármikor felmondhatja 30 napos felmondási határidővel. Ha aMegrendelő a Ptk. 6:249. § (2) bekezdése alapján elállást vagy felmondást közöl, köteles megfizetni a már gyártás alá került termékek - ellenértékét, a visszaigazolt megrendelés előkészítésének költségeit. A Nyomda a már megrendelt és a gyártási folyamatban lévő megrendelést köteles teljesíteni, a még előkészítés alatt lévő megrendelés tekintetében pedig utasítást kérni a Megrendelőtől, hogy azt teljesítse-e. A felek között a szerződési jogviszony az elszámolással és kifizetés rendezésével szűnik meg.
7.2. A szerződés rendkívüli felmondásának szabályai
A szerződést bármelyik fél írásban a másik fél súlyos szerződésszegő magatartása esetén azonnali hatállyal felmondhatja azt követően, hogy a szerződésszegő magatartás megszüntetésére írásban 8 napos határidővel felszólította a szerződésszegő felet, és ez a határidő eredménytelenül telt el. Azt a felet, aki jogszerűen élt rendkívüli felmondási jogával teljes kártérítés illeti meg.
A szerződés felmondása nem mentesíti a Megrendelőt a jogviszonyból eredő esetleges tartozásai kiegyenlítésének kötelezettsége alól.
8.3. A szerződés megszűnése
-  közös megegyezéssel,
- bármelyik fél által történt felmondást követően a felek elszámolásával;
- bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével;
– a természetes személy Megrendelő halálával.
 
 
8. A JOGVITÁKRA VONATKOZÓ KIKÖTÉSEK
8.1. A felek minden tőlük telhetőt megtesznek az esetleges jogviták tárgyalás útján történő békés megoldására, egyezség kötésére.
8.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V.tv ( Ptk) rendelkezéseit kell alkalmazni.
9. HATÁLY
Jelen Általános Szerződési Feltételek 2020. október 01.-től hatályosak.
 
 
Dr. Moldován András
ügyvezető
 
Budapest, 2020. október 01.